Tietosuojaseloste

Tämä on RAKENNUSLIIKE SEPPÄNEN Oy:n laatima, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
RAKENNUSLIIKE SEPPÄNEN Oy
Ahjokatu 22, 40320 JYVÄSKYLÄ
050 5310819, kai.seppanen@rklseppanen.fi
y-tunnus 2998958-8
www.rklseppanen.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava:
Kai Seppänen
Ahjokatu 22, 40320 JYVÄSKYLÄ
050 5310819, kai.seppanen@rklseppanen.fi

3. Rekisterin nimi
Kuluttaja-asiakasrekisteri, yritysasiakasrekisteri, alihankkijarekisteri sekä työntekijärekisteri.
Rekistereiden henkilötietojen käsittelijöinä toimii vastuuasiantuntija ja mahdolliset
varahenkilöt.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakas-,
alihankkija- ja työntekijäsuhteitaan. Oikeutettu etu perustuu sopimukseen pohjautuvan
asiakas- ja työntekijäsuhteen hoitamiseen. Keräämme tietoja täyttääksemme
sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme (mm. tiedottaminen, asiakaspalvelu,
asiakastyytyväisyys, tuotanto, laskutus, lainsäädäntöön perustuvien velvollisuuksien
hoitaminen, palkanmaksu). Henkilön suostumus on saatu tapauskohtaisesti dokumentoituna
tai vapaaehtoisesti sekä joissain tapauksissa on tehty sopimus, joissa rekisteröity on
osapuolena. Joissakin palveluissa RKL Seppänen käsittelee henkilötietoja RKL Seppäsen
yhteistyökumppanin lukuun tehdyn sopimuksen puitteissa. Näissä tapauksissa
yhteistyökumppani on muodostuneen henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja RKL Seppäsen
henkilötietojen käsittelijä. RKL Seppänen toimii henkilörekisterin henkilötietojen käsittelijänä
henkilötietolain määrittämässä ominaisuudessa.

5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisterien yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
Kuluttaja-asiakkaat
• Rekisteröidyn yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero,
sähköpostiosoite), asiakasnumero – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi
• Rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden osallistujatiedot
• Mahdolliset kiellot ja suostumukset
Yritysasiakkaat
• Rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, y-tunnus,
laskutustiedot, yhteyshenkilöiden tiedot) – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi
• Rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden osallistujatiedot
Alihankkijat
• Rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, y-tunnus,
laskutustiedot, yhteyshenkilöiden tiedot) – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi
• Aliurakoitsijana/alistettuna sivu-urakoitsijana toimivan yrityksen työntekijöiden
yhteystiedot (etunimet, sukunimi, sotu, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
veronumero, työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukorttien voimassaoloajat) – pakolliset
tiedot palveluiden tuottamiseksi
• Rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden osallistujatiedot
Työntekijät
• Rekisteröidyn yhteystiedot (etunimet, sukunimi, sotu, osoitetiedot, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, pankkitilinumero, veronumero, työturvallisuus-, tulityö- ja
ensiapukorttien voimassaoloajat) – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterien tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään sopimuksen
solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin tai tapahtumiin
osallistumisen yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan saada yleisesti saatavilla olevista lähteistä,
kuten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, joille
henkilö on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn. Voimme siirtää tai luovuttaa
henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme (järjestelmätoimittajat, aliurakoitsijat, alistetut sivuurakoitsijat, konsultit, tavarantoimittajat), mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen
mukaisiin tarkoituksiin. Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia (maksu-, perintä- ja
analytiikkapalvelujen) suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä
puolestamme. Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Mikäli sovellettava laki
sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille. Henkilötietoja
käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Mikäli rekisteritietoja
säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia
ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.
Tietojen säilytysaika (tai määrittämiskriteerit) voidaan myös johtaa pakollisista (laissa
säädetyistä) säilytysajoista ja rekisterinpitäjän toimialan käytännesäännöistä. RKL Seppänen
arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sisäisesti huomioiden sovellettavan lainsäädännön.
Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Rekisteröidyn oikeudet:
• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
• Oikeus tietojen oikaisemiseen
• Oikeus tietojen poistamiseen
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
• Vastustamisoikeus
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai
sopimus milloin tahansa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli koet henkilötietojesi käsittelymme olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön
kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojan valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty
henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen
on tietosuojavaltuutettu http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot/nainkysytneuvoa.html

12. Henkilötietojen luovuttamisen lakisääteisyys
Mikäli henkilötietojen antaminen on lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai
sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus, RKL Seppänen rekisterinpitäjänä esittää tässä
yhteydessä selkeästi, mikäli rekisteröidyn on pakko toimittaa henkilötiedot ja mitkä ovat
tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset.

13. Automaattinen tietojen käsittely
Emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.